duBBelkrimp?

De 21e eeuw is het tijdperk van de Dubbelkrimp. Allereerst is dat de krimp van de bevolking. Sinds het begin van de eeuw neemt de Europese bevolking af. Niet alleen de bevolking krimpt, ook met het land kan dat gebeuren, en dan vooral in laaggelegen deltagebieden als (West) Nederland.

DDe 21e eeuw is het tijdperk van de bestuurlijke transformatie van het Europa van de lidstaten naar het Europa van de stedelijke netwerken. Krimp vindt niet overal in de zelfde mate plaats. Steden hebben in tijden van krimp vaak juist de neiging te gaan groeien, en dat in een Europa dat al zo sterk verstedelijkt is. Niet de tegenstelling noord-zuid maar die tussen stad en platteland zou wel eens dominant kunnen worden. Daarbij zijn niet alleen overeenkomsten tussen stedelijke agglomeraties op het gebied van arbeidsproductiviteit van belang maar vooral de mate van onderlinge interconnectiviteit en dan met name de manier waarop steden elkaar daarbij door hun specialisatie kunnen aanvullen. Meer en meer lijkt er een soort Europese Randstad in het groot te ontstaan waar elke cluster van stedelijke agglomeraties goed is voor een onmisbaar specialisme binnen het geheel van deze ‘EURandstad’. Randstad Holland en Brabantstad die meer en meer aaneengroeien tot De Nieuwe Randstad maken er deel uit via de BRAR/ABC-cluster van stedelijke agglomeraties: BRAR: Brabant-Rotterdam-Antwerpen-Ruhrgebied voor het infrastructurele netwerk; ABC: Amsterdam-Brussel-Cologne[Keulen] voor de sociaal-culturele context.

De site bestaat uit twee onderdelen.

Kwartaaljournaal. Hierin introduceren we de recent op deze site verschenen artikelen (met mogelijkheden van doorklikken) en kondigen we binnenkort te. verschijnen stukken aan.

Archief. Hierin zijn de stukken te vinden die sinds het bestaan van de site zijn verschenen.

De artikelen op deze site mogen worden overgenomen, mits onder vermelding van www.dubbelkrimp.nl