KWARTAALJOURNAAL WINTER 2021/2022

Zonder een breuk met de Randstadlobby en democratisering van onze waterstaat geen oplossingen voor woon-,klimaat- en biodiversiteitscrisis! Dat is de samenvatting van de boodschap in dit winterkwartaaljournaal 2021/2022 als antwoord op de totstandkoming van de regering Rutte IV met zijn volstrekt tekortschietende regeerakkoord. Tekortschietend niet inde laatste plaats op het gebied van de ruimtelijke ordening, alle vrome verklaringen die het tegendeel verkondigen ten spijt. Het roer moet nu echt radicaal om. Ruimtelijke ordening moet weer echt voorop komen te staan op de politieke agenda. In deze geest moet het leeuwendeel van artikelen die de komende jaargang op deze site zullen verschijnen begrepen worden.

====Door op de blauwe titels te klikken komen de bijbehorende integrale teksten in beeld====

Redactioneel> Deltacommissaris: 830.000 nieuwe huizen gepland in kwetsbare gebieden’ – We bouwen onze eigen klimaatondergang tegemoet

Volgens de woningbouwopgave die de regering zichzelf stelt zouden er de komende 10 jaar zo’n 1 miljoen woningen bijgebouwd moeten worden. In die plannen zouden er daarvan ruim vier vijfde neergezet moeten gaan worden in “overstroombare gebieden, gebieden met een slappe ondergrond of gebieden met een natte bodem. Het zijn locaties die kwetsbaar zijn voor overstromingen, wateroverlast, bodemdaling, maar ook voor droogte en hitte. Deze kwetsbaarheid zal door klimaatverandering toenemen, waarbij we steeds meer te maken krijgen met extreem weer, pieken in de rivierafvoer en een stijgende zeespiegel.” Dus niet doen, waarschuwt Deltacomissaris Glas in een adviesbrief van begin december [2021] aan de DG’s [directoraten generaal] van de ministeries Binnenlandse Zaken [BZK] en Infrastructuur en Waterstraat [I en W]. Of, hoe en in hoeverre het nieuwe kabinet Rutte IV gaat luisteren naar de deze noodkreet blijft vooralsnog onduidelijk.

Hoofdartikel> Breek met de Randstadlobby! Democratiseer onze waterstaat!

Het politieke debat over de ruimtelijke ordening loopt jammerlijk vast. Rechts durft stokpaarden als de hypotheekrente-aftrek en het on- dan wel onderbelast laten van eigen woning en eigen vermogen niet op te geven, links durft de mensen niet te zeggen dat niet iedereen meer in de Randstad kan blijven wonen. Wat we nodig hebben is dat er eindelijk eens een eerlijke, integrale visie op onze ruimtelijke ordening ontwikkeld wordt. Waarbij volkshuisvesting niet alleen benaderd wordt vanuit de vraag hoeveel te bouwen, maar ook hoe en waar in ieder geval niet én waar het nodig is zelfs te gaan slopen en waarom. Bij de beantwoording van de waarom-vragen op al die terreinen moeten naast het sociale vooral klimaat en biodiversiteit veel bewuster in de overwegingen betrokken dan nu gebeurt en niet alleen met het oog op de korte termijn, zoals gebruikelijk, maar ook de verder liggende toekomst. Wie zei daar 2120? In dit stuk de eerste aanzetten voor zo’n integrale visie.