KWARTAALJOURNAAL ZOMER 2013

Door op de blauwe titels te klikken komen de bijbehorende integrale teksten in beeld.

Redactioneel> Gaan burgemeesters Europa regeren?

Mede naar aanleiding van een debat rond het thema De Europese identiteit in de stad georganiseerd door de Studievereniging Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam op 24 april waarbij Steven van Schuppen als moderator optrad hier enkele kritische overdenkingen naar aanleiding van If mayors ruled the World, een idee van de bekende Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber die daarover het afgelopen jaar de nodige lezingen en interviews gaf en van wie komend najaar een boek onder dezelfde titel verschijnt. Het klassieke ideaal van een wereldregering maar dan niet van natiestaten maar van wereldstaten. Een inspirerend idee dat echter voorbij gaat aan de specifieke ruimtelijke configuratie van de Europese steden. Een on-ideologische benadering die op het eerste gezicht zeer aantrekkelijk lijkt, maar de fundamentele verschillen op het gebied van [duurzame]voedsel- en energieproductie tussen EU en VS negeert. In het artikel wordt alvast ingezoomd op stedelijke cluster die sterk is op het gebied van duurzame energieproductie de Noordoost-Europse as Groningen – Bremen – Hamburg/Malmö als voorproefje op een volgende aflevering van het ‘Doorlopend Dossier EuRandstad in het groot’ waarbij in het volgende [herfst]nummer va het kwartaaljournaal speciaal ingegaan wordt op deze hoek van Europa.

Hoofdartikel> Krimp? Welke krimp? Driedubbele krimp!

Onder deze titel hielden Steven van Schuppen en Arjan Nienhuis op 21 maart een gastcollege op de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Er is sinds de kredietcrisis van 2008 sprake van driedubbele krimp: behalve krimp van de bevolking en krimp van het land ook economische krimp. De laatste is niet louter conjunctureel van aard maar op de achtergrond ook structureel. In het eerste deel van het college wordt nader ingegaan op de algemene theoretische aspecten van de thematiek, waarbij een en ander ook in verband gebracht wordt met de theorie van de lange economische golven in de conjunctuurtheorie van Kondratieff en Schumpeter. Vervolgens wordt ingezoomd op de gevolgen voor de ruimtelijke ontwikkelingen en dan met name op de structurele overcapaciteit aan gebouwde km2 in de ruim twee decennia voorafgaand aan de crisis. In het tweede deel passeren voorbeelden van ‘praktijkonderzoek’ de revue, naast het onderzoek Take Care Ė Wildontginning VeenkolonieŽn [zie onder de knop ‘archief’ op deze website] uit 2005 een kijkje in de onderzoekskeuken, in de ontwikkeling van het lopende project Het water, de stad en de energie - Biografie van de Nieuw[st]e Waterweg van Arjan Nienhuis en Steven van Schuppen, financieel ondersteund door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. In komende nummers van dit kwartaaljournaal houden we u graag op de hoogte van de verdere voortgang van dit onderzoek.