KWARTAALJOURNAAL HERFST 2012

Water !
Ook al eerder aangekondigd: een special over water. Naast demografie en economie vormt het water een belangrijke poot van Operatie Dubbelkrimp. De luimen van het water: het wassende water, het zich terugtrekkende water – ze lijken deze eeuw steeds onberekenbaarder te worden. Dat kan verregaande consequenties hebben voor de manier waarop we ons waterland deze eeuw gaan inrichten. Het concept van de delta vraagt om verdere verbreding en verdieping. Dat is het centrale thema van het hoofdartikel.
In de twee korte redactionele artikelen aandacht voor andere onderwerpen in de Dubbelkrimp-portefeuille. In het eerste redactioneel geven we een verduidelijking op het concept Randstad Europa uit de vorige editie van het kwartaaljournaal. In het tweede stukje haken we in op de politieke actualiteit.

Redactioneel> Randstad EUropa geen bestuurlijke superstructuur

In de vorige [zomer]editie van ons kwartaaljournaal lanceerden we het concept ‘Randstad EUropa’- een dubbele ring van stedelijke netwerken die samen de innoverende motor van het werelddeel vormen. Evenals dat het geval is voor Randstad Holland zal Randstad EUropa bestuurlijk geen aparte eenheid gaan vormen.

Redactioneel> Zloop! op het programma –een prioriteit voor het nieuwe kabinet

Er zit de klad in menig bouw- en uitbreidingsplan. De economische crisis en de verstopte woningmarkt zouden de belangrijkste boosdoeners zijn. Maar gaat er achter het conjuncturele marktverhaal niet een structurele werkelijkheid schuil? Dat is de werkelijkheid van de langere termijn, dat is de werkelijkheid van de demografische en stedenbouwkundige krimp en wederafbouw.

Hoofdartikel> Van Delta-plan naar Sigma-plan

Als de klimaatswijziging doorzet voldoen starre ingrepen als die van de klassieke Deltawerken op den duur niet meer. Meebewegen met de dynamiek van het water, niet alleen als defensieve strategie maar ook om het water nutte te kunnen maken,is dan geboden. Verbreding moet hier het nieuwe sleutelwoord zijn. Verbreding van het repertoire aan waterstaatkundige ingrepen en technieken, waarbij maast (water)bouwkunde ook biologie en ecologie nadrukkelijk om de hoek komen kijken . Daarnaast ook geografische verbreding. Vanuit de delta in het zuidwesten breidde het waterstaatkundige aandachtsveld zich al verder uit naar het rivierengebied en vandaar via de IJssel naar het IJsselmeer. De volgende stap zou moeten zijn om het bereik van het deltaconcept verder uit te breiden naar het waddengebied. Is het IJsselmeer, i.c. de voormalige Zuiderzee, is immers niets anders dan de zuidelijke afsluiting van de Waddenzee? Van Delta naar Sigma wordt het nieuwe devies onder verwijzing naar de groenblauwe S-bocht die het water door ons land beschrijft van de zuidwestelijke delta via het rivierengebied en het IJsselmeer naar de Waddenzee. Met deze geografische uitbreiding van de planvorming op watergebied moet een verdere verbreding en verdieping gepaard gaan, op zoek naar (veranderingen) in patronen op het gebied van hydrologie, economie, demografie en samenleving - én niet in de plaats op het vlak van ruimtelijke ordening, stedenbouw en stedenafbouw.